گردشگری سلامت

گردشگری سلامت نوعی دیگر از گردشگری است که افراد به منظور سلامت به مکانی غیر از محل زندگی خود سفر میکنند که به منظور استفاده از منابع طبیعی برخی کشورها است.