گردشگری فرهنگی

گردشگری فرهنگی یکی از مهم ترین انواع گردشگری است عده ایی از گردشگران وجود دارند که برای اشنایی با فرهنگ و هنر و اداب و رسوماقوام مختلف به کشور های دیگر یا شهر هایی به غیر از محل زندگی خود سفر میکنند