کوسه های مدیریت!!!!!!

کوسه های مدیریت!!! پردیس فناوری کیش -گروه مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت-مدیریت ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند. اما آبهای اطراف ژاپن سال هاست که ماهی تازه ندارد. بنابر این برای غذا رساندن به جمعیت ژاپن قایق های ماهی گیری، بزرگتر شدند و مسافت های دورتری را پیمودند. ماهی گیران هر چه مسافت طولانی تری […]