کنترل کننده های منطقی

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد کنترل کننده های منطقی آشنایی اولیه با کنترل کننده های منطقی کنترل کننده های منطقی مقدمه از زمان ورود کنترل کننده های منطقی هوشمند به صنعت، کمتر از نیم قرن می گذرد اما مزایای این سیستمها به حدی قابل توجه بوده است که به سرعت جایگزین مدارات کنترلی قدیمی […]