۷ راه بی نظیر برای ارتقاء کسب و کار کوچکتان

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه کسب و کاران ایران: وقتی صحبت از پیشرفت و ارتقاء کسب و کار می‌شود صاحبان کسب و کارهای کوچک نبردی سخت در پیش رو دارند. نه تنها مجبور هستند با سایر شرکت‌های میدان کسب و کارهای کوچک رقابت کنند، بلکه باید با شرکت‌های بسیار بزرگتر نیز پنجه […]