پنجمین سالگرد تاسیس پردیس فناوری کیش

 26 بهمن 1399 پنجمین سالگرد تاسیس پردیس فناوری کیش گرامی باد.