همایش نقش علوم انسانی در توسعه پایدار

همایش نقش علوم انسانی در توسعه پایدار   موضوع توسعه پایدار (  sustainable Development) مفهومی است که به همه ابعاد زندگی بشری از گذشته تاکنون پرداخته است، و به دنبال کشف آسیب های اجتماعی و محیطی اجتماع و پیرامون آن می باشد. در این راستا ، کیفیت مطلوب زندگی انسان در مواجه با محیط زیست […]