نخستین جشنواره بین المللی نمایشنامه نویسی شاهنامه

نخستین جشنواره بین المللی نمایشنامه نویسی شاهنامه ( به فارسی و زبان های دیگر) فرهنگ، این میراث گرانقدر ملت ها، که آینه در آینه و نسل به نسل جان میگیرد و رشد می یابد ، گاه  شهد شیرین جوانمردی ها، مقاومت ها و عاشقانه های مردمانش و گاه تیغه ی تیز زوال و اندوه می […]