پژوهشی درباره چگونگی توسعه زبان

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت: مطالعه‌ی آواهای هشدار میمون‌ها نشان می‌دهد قبل از ایجاد صدا، یادگیری ادراکی توسعه پیدا کرده است. آواهای هشدار میمون‌های سبز امکان نتیجه‌گیری درباره‌ی تکامل زبان را فراهم می‌کند. مهارت‌های اجتماعی و زبانی انسان در میان جانوران منحصر‌به‌فرد است و اینکه آن‌ها چگونه طی تکامل توسعه پیدا […]