نرم نرمک میرسد اینک بهار …

بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک شاخه های شسته ، باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگهای سبز بید عطر نرگس ، رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست  نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار …  خوش به حال چشمه ها و دشتها خوش به […]