مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصادوکارآفرینی

مقالات ارائه شده در اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی در حوزه زبانهای خارجی -26 بهمن 1396 ﻣﻘﺎﻟﻪ 2 : " نقش آموزش عالی در تربیت و ارتقاء قابلیت های فعالان بازرگانی و اقتصادی (مطالعه موردی فرانسه)"