اصطلاحات آماری و مفاهیم اولیه مهم در SPSS

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت مالی : نرم افزار SPSS یکی از نرم افزارهای آماری است که به کمک آن می‌توان تحلیل‌های آماری انجام داد. برای انجام صحیح تحلیل‌های آماری باید اطلاعاتی دربارهٔ سطح اندازه گیری متغیرها، کاربردی‌ترین فرایندها و مراحل تحلیل آماری داشته باشید تا بتوانید بهترین چکیده و شکل را برای تحلیل‌هایتان انتخاب کنید.