معادله حسابداری

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد معادله حسابداری آشنایی اولیه با معادله حسابداری مقدمه صورتهای مالی به ما می گویند که عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری چگونه است. در حقیقت، صورتهای مالی، محصول نهایی چرخه ی حسابداری است. اما اقلام و مقادیر موجود در صورت های مالی چگونه به دست می آیند؟ برای مقاصد […]