گزارش برگزاری دهمین دوره آنلاین آنالیزور فوتبال

دوره آنلاین آنالیزور فوتبال در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1400 از ساعت 17:۰۰ صبح الی 19:۰۰ در سه جلسه توسط جناب آقای فرزاد حبیب اللهی در مجموعه پردیس فناوری کیش(کیش تک) برگزار گردید .