قدردانی آقای صفایی مهر از حامیان و همراهان جشنواره تئاتر ثمر

    هنر، این ابداعِ بدیع از اولین دستاوردهای بشری است؛ انسان نخستین، همگام با نیازهای حیاتی و ضروری‌اش در کهن‌ترین اعصار حیاتش، هنر را بنیان نهاد و با زبان هنر، احساس و عواطفش را بازتاب داد. رایحه‌ی روح‌افزا و جان‌بخش هنر، چون نسیم بهاری، بر هر فرهنگ و تمدنی وزیده، جانی دوباره و طراوتی […]