آمادگی برگزاری کلاس های مدارس

کلیه مدارس متاقضی می توانند به مدت دو ماه کلاس های برنامه ریزی شده خود را درسامانه آموزش مجازی رهیاران اجرا و پس از کسب اطمینان با انعطاف پذیری