توافق همکاری مرکز علمی و کاربردی سیاحان و پردیس فناوری کیش

توافق همکاری بین مرکز آموزش علمی و کاربردی سیاحان (واحد 37 تهران) و پردیس فناوری کیش در زمینه آموزش علمی و عملی دانشجویان رشته های مترجمی زبان انگلیسی و مترجمی زبان فرانسه منعقد گردید