طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت

           جذب و عضویت متخصصین دانشگاهی و صنعتی در طرح ملی مشاوره صنعت                              کلیه افراد دانشگاهی ، صنعتی و حرفه ای می توانند با عضویت در سامانه مشاورین و متخصصین از مزایای آن  بهره مند شوند.