كارگاه طراحی و نصب پنلهای خورشیدی برگزار گردید

كارگاه مقدماتی طراحی و نصب سیستم های خورشیدی برگزار گردید : پرديس فناوري كيش در روز پنحشنبه مورخ بیست و دو آذرماه نود و هفت، با افتخار  كارگاه مقدماتی طراحی و نصب سیستم های خورشیدی برگزار گردید .اين دوره يك روزه توسط مدرس مربوطه تدريس شد و شركت كنندگان محترم از ساعت ۹:۰۰ الي ١٦:٣٠ در سه […]