نوع نوشته نقل قول انتخاب شده است اما نقل قولی به آن نسبت داده شده است .