کارگاه دو روزه آینده پژوهی

ادامه  "تصمیم گیری با صرفا چندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته" غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی  روبرو خواهد شد.