گزارش برگزاری دوره آنلاین آنالیزور فوتبال

دوره آنلاین آنالیزور فوتبال در تاریخ 25 اسفندماه ۱۳۹۹ از ساعت 14:۰۰ صبح الی 16:0۰در سه بخش توسط جناب آقای فرزاد حبیب اللهی در مجموعه پردیس فناوری کیش(کیش تک) برگزار گردید .