معرفی سیستم تشخیص گفتار کانولوشن توسط فیسبوک

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه فناوری: پژوهشگران تیم گفتار هوش مصنوعی فیسبوک، موفق به معرفی رویکرد جدیدی در سیستم تشخیص گفتار شدند. وقتی می‌خواهیم در حوزه‌ی زمان، دو سیگنال را در هم ضرب کنیم، همانند روش معمولی ضرب ریاضی اقدام می‌کنیم. ولی در حوزه‌ی فرکانس، برای ضرب دو سیگنال باید ازطریق کانولوشن […]