دوره آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی

دوره آمادگی کارشناسی ارشد ویژه رشته مهندسی مواد و متالوژی انتخاب دروس آمادگی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالوژی 1 - خواص فیزیکی  2 - خواص مکانیکی  3 - شیمی ،فیزیک و ترمو دینامیک  4 - ریاضی مهندسی 5 - زبان تخصصی