ترانزیستور پیوندی دو قطبی

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد ترانزیستور پیوندی دو قطبی آشنایی اولیه با ترانزیستور پیوندی دو قطبی ساختمان ترانزیستور BIT از اتصال سه لایه بلور نیمه هادی تشکیل می شود. لایه وسطی بیس (B) و دو لایه جانبی، یکی امیتر (E) و دیگری کلکتور (C) نام دارند. نوع بلور بیس با نوع بلورهای امیتر و […]