رو نمایی مرکز آموزش آنلاین باشگاه پرسپولیس

نشست مشترک مدیر عامل، مشاور عالی در امور آموزشی، پزشکی و پژوهشی و مدیر عامل شرکت کیش تک  و رونمایی از طرح دوره‌های آموزش آنلاین