سمینار اینترنت اشیا IOT

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :سرفصل:1. محتوای دوره چیست؟2. مخاطب دوره چه کسی است؟3. هدف از