تاثیر طراحی بر تمرین در فوتبال

تکرار مهارت بهترین راه برای وادار کردن بازیکنان خود را به انجام بهتر است. دانستن اینکه که چگونه از بهترین فرصت خود استفاده کنند یک بازیکن خوب هرچه بیشتر تمرین کد بهتر موقعیت سازی میکند و میتواند تصمیم بگیرد. اکثریت مربیان موفق فوتبال یک ویژگی بسیار مهم را به اشتراک می گذارند. آنها در رویکرد […]