حسابداری مالی و ویژگی های آن

حسابداری مالی اساس و پایه ی حسابداری را تشکیل می دهد. هدف اصلی حسابداری مالی، اماده سازی گزارش های مالی است.