فراخوان چکیده مقالات همایش نقش مشاوره

فراخوان ارسال خلاصه مقالات همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران