خرس قطبی تصویر انکارناپذیر تغییرات اقلیمی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه محیط زیست: داستان خرس قطبی که ادعا شده در اثر تغییرات اقلیمی وارد شهری در روسیه شده است، مورد انتقاد برخی از دانشمندان قرار گرفته است. یکشنبه‌ی گذشته پس از حدود بیست سال، یک خرس قطبی در نوریلسک، شهر صنعتی واقع در سیبری که ازنظر تولید […]