اشنایی با اصول فقه

اصول فقه، يكي از مهمترين علوم اسلامي مي‌باشد كه جايگاه آن بر پژوهشگران به طور عموم و بر دانشجويان فقه و حقوق به طور خصوص؛ روشن است. در تبيين اهميت اصول فقه، اين بس، كه امروزه دست‌يابي به احكام شريعت، بدون آن ناممكن است و اين علم علاوه بر اينكه نسبت به علم فقه (دست‌يابي به احكام الهي) در حكم ابزار است، همانند علم منطق به صورت مستقل نيز ارزش و اهميت ويژه‌اي دارد. اين پژوهش كوتاه بر آن است تا به معرفي مختصر، جامع و مستند اين علم بپردازد.