اصول سرپرستی

کلیات و مفاهیم سرپرستی توضیحاتی در مورد پایه و اساس اصول سرپرستی حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریتی سازمان است. چرا که سرپرست باید با مدیران و روسا از یک طرف و با کارکنان از طرف دیگر ارتباط داشته باشد. از این رو برای تبدیل شدن یک نیروی کار ساده به فردی […]