تعیین حد نهایی استقامت انسان

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه سلامت: برخی افراد معتقدند نقطه‌ی محدودیت انسان را تنها در ذهن او باید جستجو کرد؛ اما نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که چنین محدودیتی در روده‌ی انسان نیز وجود دارد. از مسابقات سه‌گانه‌ی مردان آهنین گرفته تا تور دو فرانس، برخی از رقابت‌ها حتی محدودیت‌های قوی‌ترین قهرمانان […]