گزارش دوره استانداردحسابداری و حسابرسی

گزارش برگزاری دوره آخرین استانداردهای حسابداری و حسابرسی پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان مدیریت : اولین دوره آخرین استانداردهای حسابداری و حسابرسی به صورت آنلاین همزمان توسط پردیس فناوری کیش (کیش تک) در تاریخ 24 شهریور 1399 برای شرکت ایسیکو ایران خودرو برگزار گردید. موضوعات مطرح شده در این دوره شامل […]