ارتباط سریال دو سیمه

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد ارتباط سریال دو سیمه آشنایی اولیه با ارتباط سریال دو سیمه ارتباط سریال دو سیمه Two – wire Serial Interface) TWI) یکی از روش هایی که در ارتباط سریال در بسیاری از تراشه ها استفاده می شود، ارتباط سریال دو سیمه TWI می باشد به این ارتباط دهی 12C […]