گزارش دوازدهمین دوره آنلاین آنالیزور فوتبال مقدماتی

گزارش برگزاری دوازدهمین دوره آنلاین آنالیزور فوتبال پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان دوره های ورزشی : یازدهمین دوره آنلاین آنالیزور فوتبال در تاریخ 9 تیر ماه 1400 از ساعت 18:00 بعداظهر الی 20:30 در سه جلسه توسط جناب آقای فرزاد حبیب اللهی در مجموعه پردیس فناوری کیش(کیش تک) برگزار گردید .