تفاهم نامه همکاری با پردیس فناوری کیش و گرجستان

تفاهم نامه همکاری با پردیس فناوری کیش و گرجستان