فرمول بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره 2

فرمول بلاک ‌بندي ركوردها با طول متغير و دوپاره 2