کارگاه نرم افزار لیفت دیزاینر برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه فنی و مهندسی:

 

کیش تک پیشرو در اموزش

پنجمین کارگاه مقدماتی نرم افزار تخصصی لیفت دیزاینر در روز چهارشنبه 21آذرماه سال جاری در محل پردیس فناوری کیش برگزار شد.