کارگاه مقدماتی نمایش درمانی برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه امور اجتماعی:

کیش تک پیشرو در اموزش

  اولین کارگاه مقدماتی نمایش درمانی در محل پردیس فناوری کیش برگزار گردید.دوره بعدی در تاریخ18 بهمن 97 تشکیل میشود.                                                                                                                           

                                       لینک ثبت نام:portal.kishtech.ir