کارگاه اصول فن بیان و مذاکره برگزار شد.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت، مالی و امور اداری:

 کیش تک پیشرو در اموزش     

  برگزاری کارگاه مقدماتی اصول فن بیان و مذاکره در تاریخ 6 دیماه 1397 در محل پردیس فناوری کیش. کارگاه رایگان بعدی بزودی…                                                             

 لینک ثبت نام: portal.kishtech.ir