کارگاه آشنایی با بورس برگزار شد

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه مدیریت

کارگاه تخصصی آشنایی با بورس (جاذبه ها و ریسک ها) در روز سه شنبه 20 آذر ماه 1397 در محل کیش تک(پردیس فناوری کیش) برگزار گردید.