نجات آذربایجان از چنگال اهریمن

به مناسبت ۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان

سخنرانان بخش اول:
مبارزات مردم اردبیل علیه فرقه دموکرات
میرنبی عزیززاده
رحیم نیکبخت
داود دشتبانی
علی درازی

بخش دوم
رونمایی سه کتاب با حضور:
کاوه بیات
احسان هوشمند
علی کالیراد
اصغر حیدری
سیدمحمد حسینی سفیدان

زمان: چهارشنبه ۲۱ آذر ساعت۱۶
مکان: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران طبقه سوم