رفتار مردم هنگام پیدا کردن یک کیف پول

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه روانشناسی:

نتایج پژوهشی جالب نشان می‌دهد که بیشتر مردم، کیف پول پیداشده را بازمی‌گردانند و مردم برخی از کشورها امانت‌دارتر از دیگران هستند.