اطلاعیه همایش اقتصاد و کارآفرینی

دبیرخانه اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی اعلام میکند: نتایج داوری مقالات به ایمیل نویسندگان ارسال شده است. لطفا موارد ذکر شده در ایمیل ارسالی از طرف دبیر خانه را مورد توجه قرار دهید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید در اوقات اداری با دبیرخانه همایش به شماره ذیل تماس حاصل نمایید:

 

 

66176196