بیشتر بخوانید

تأثیر محیط کار اشتراکی بر هویت حرفه‌ای کارمندان

پردیس فناوری کیش -گروه مشاوره تخصصی و مدیریت-مدیریت آیا کارمندان دورکاری که در فضای کار اشتراکی فعالیت می‌کنند، بیش از آنکه به سازمان اصلی خود وابسته باشند، هویت شغلی خود را با محیط کار فعلی تعریف می‌کنند؟ از زمانی‌که اولین فضای کار اشتراکی، در سال ۲۰۰۵ در سانفرانسیسکو ایجاد شد تاکنون بیش از ۱۴ هزار […]

[mx_livechat width="400" height="600"]