اولین نشست با آقای دکتر علی اکبر جباری

عصر روز بيست و سوم شهريورماه سال نود و شش، دبير خانه “اولين همايش اقتصاد وكارآفريني در حوزه زبان هاي خارجي، ميزبان، دبيرعلمي همايش، جناب آقاي دكتر علي جباري بود كه قبل از هرچيز، از ايشان نهايت سپاسگزاري را داريم كه علي رغم مشغله درسفرشان به تهران، قبول زحمت فرمودند و در نشستي با اين […]