روز ۱۶ آذر بر همه پويندگان علم و دانش مبارك باد

روز ۱۶ آذر بر همه پويندگان علم و دانش مبارك باد پرديس فناوري كيش تبلور پيوند دانشگاه، صنعت و جامعه