کتاب جاودانه ها متن دو زبانه

 

ALL THAT is on earth lives by the law of its nature,and by the nature of its law are spread the glories and joys of librety .

But man alone is forbidden this bliss ,for he makes earthiy laws binding to his mortal spirit,and onhis body and soul passes harsh judgement, and raises up

about his love and yearning dark prison walls,and for his heart and  mind digs a deep grave.

ONLY AN idiot and a genius break man-made laws;and they are the nearest to the heart of God.

 

*****************************

 

هر آنچه روی زمین است،طبق قانون طبیعت خویش زندگی میکند،و با  طبیعت قانون خود،شکوه وسرمستی و آزادی  را بسط می دهد . تنها انسان است که از این نعمت محروم مانده ،زیرا قوانینی زمینی وضع می کند که از روح میرایش می آید،بر بدن و روح خویش قضاوت های سنگدلانه روا می دارد ، پیرامون عشق و اشتیاق خویش دیوارهای بلند زندانی تاریک را بالا می برد ، و برای دل و اندیشه خویش گوری عمیق حفر می کند.

تنها دیوانه و نابغه اند که قوانین بشری را نقض می کنند ؛ و اینان نزدیکترین کسانند به قلب پروردگار.

***************************

#کتاب_جاودانه ها_گزیده آثار جبران خلیل جبران

#گردآوری_پروفسور سهیل بوشروی

#ترجمه_مسیحا برزگر